Privacy Policy

eNJee Kappers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe eNJee Kappers omgaat met persoonsgegevens.

We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. eNJee Kappers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat we in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Als eNJee Kappers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maakt eNJee Kappers gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

eNJee Kappers geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt eNJee Kappers hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal eNJee Kappers de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij eNJee Kappers opvraagt. In een dergelijk geval dient eNJee Kappers medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan eNJee Kappers persoonsgegevens delen met derden indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
eNJee Kappers verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
eNJee Kappers verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
eNJee Kappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
eNJee Kappers heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft eNJee Kappers bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens eNJee Kappers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– eNJee Kappers hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
– eNJee Kappers pseudonimiseert en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
– eNJee Kappers maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ikj van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door eNJee Kappers of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door eNJee Kappers te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. eNJee Kappers kan u vragen om u te legitimeren voordat eNJee Kappers gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

 Mag eNJee Kappers uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met eNJee Kappers op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
eNJee Kappers
St. Apolloniastraat 2
5809 AK Leunen
(0478) 63 04 30
info@enjeekappers.nl